Kako postići REV?

PRIZNATI EVROPSKI PROCJENJIVAČ (REV)

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore je prva Crnogorska asocijacija koja je akreditovana od Evropske grupacije procjenjivača TEGoVA – The European Group of Valuers’ Associations da dodjeljuje zvanje “Priznati evropski procjenjivač “ (Recognised European Valuer – REV) procjenjivačima nekretnina u Crnoj Gori.

IOPCG ima status akreditovanog člana TEGoVA (AMA – Awarding Member Association) i autorizovan je da dodeljuje REV status tako što je dokazao da raspolaže efektivnim sistemom kvaliteta koji su garant da pojedini podnosioci zahtjeva ispunjavaju potrebne uslove.

Zahtjev za dobijanje statusa REV može podnijeti aktivni procjenjivač nekretnina, član IOPCG-a, koji zadovoljava kriterijume i zahtjeve postavljene od ove organizacije.

IOPCG ocjenjuje pojedinačnog podnosioca zahtjeva za dobijanje REV statusa kako bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve postavljene od strane TEGoVA da može da koristi slova oznake REV (Recognized European Valuer – Priznati evropski procjenjivač).

Jednom odobrenu REV oznaku procjenjivač može da koristi pet godina, posle čega status mora da se obnovi.

REV – Recognised European Valuer
Priznati evropski procjenjivač

Status REV je znak visokog profesionalnog renomea u procjeni nekretnina koji međunarodnim i crnogorskim klijentima, korisnicima izveštaja procjene nekretnina, ukazuje na kvalifikovanog procjenjivača koji je dosljedan visokim evropskim standardima prakse.

Za sve informacije obratite se IOPCG sekretarijatu:
Email:info@iopcg.me
Tel: (020) 634 114
Mob: 067 017 741

“Ovo je veoma važano i prestižno priznanje u domenu procjene nekretnina koji će sigurno ubrzati razvoj procjenjivačke profesije visokog kvaliteta i vještine u Crnoj Gori u saglasnosti sa Evropskim standardima za procjenu vrijednosti (EVS)”

Krzysztof Grzesik REV, predsjednik TEGoVA, u svojoj čestitci IOPCG-u za dobijanje statusa ovlašćene asocijacije da dodjeljuje REV (Awarding Member Association – AMA)
TEGoVA skupština, Beograd, 22. april 2017. 

Kategorije za sertifikat Priznati Evropski procjenjivač (REV)

1. Kandidat koji posjeduje priznato univerzitetsko obrazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama relevantnim za nekretnine ili profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za nekretnine* (pogledati listu na str.6 REV Brochure) koji pored toga imaju:
a) dvije godine profesionalnog iskustva u procjeni nekretnina,
b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 20 procjena nekretnina u poslijednje dvije godine,
c) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja IOPCG ili TEGoVA a smatraju ih prikladnim.

2. Kandidat koji posjeduje priznato univerzitetsko obrazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama, ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za nekretnine ali nema profesionalnu kvalifikaciju-diplomu relevantnu za nekretnine priznatu od TEGoVA* (pogledati listu na str.6 REV Brochure) koji pored toga imaju:
a) pet godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina
b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 20 procjena nekretnina u poslednje dvije godine
c) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja IOPCG ili TEGoVA a smatraju ih prikladnim

3. Kandidat koji ne posjeduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procjenu sredstava ili procjenu nekretnina koji imaju:
a) deset godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 5 godina moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina.
b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 20 procjena nekretnina u poslednje dvije godine
c) ispunjavaju minimalne uslove za edukacijom koje postavlja TEGoVA (MER)
d) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja IOPCG ili TEGoVA a smatraju ih prikladnim

• održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 20 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane nadležne komisije IOPCG.
• pohađali su edukativne programe IOPCG-a i položili odgovarajuće ispite ili su pohađali edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odgovara IOPCG-ovom i uspejšno položili ispit
• deklariše prihvatanje etičkog kodeksa i standarda procjene IOPCG-a i postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnim za procjene nekretnina u svojoj državi
• gde je to primjenljivo, mora biti legalno priznat da vrši procjene nekretnina u Crnoj Gori

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima