Nakon uspješno savladanog osnovnog programa i dobijanja statusa redovnog člana IOPCG-a moguć nastavak sertifikacije kandidata. Moguća dva pravca sertifikacije, jedan za IOPCG lokalni setifikat (OP/PS), drugi za REV sertifikat (tek nakon nekoliko godina iskustva kao Ovlašćeni procjenjivač) koji u ime TEGoVA dodjeljuje IOPCG. IOPCG šema sertifikacije za status Procjenjivača saradnika i Ovlašćenog procjenjivača (lokalnog sertifikata):

Šema IOPCG procjenjivača

Kategorije za sertifikat Procjenjivača saradnika nekretnina (PS-N)

Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nema profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procjenu nekretnine, treba da pokaže Institutu da on/ona:

  1. ima dokaz o uspješno završenoj obuci po programu koju priznaje Institut;
  2. preda tri izvještaja o tri različite procjene vrijednosti neketnina koje je samostalno uradio shodno EVS/IVS;
  3. održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  4. Ispunjava dalje zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima