IOPCG kontinuirana profesionalna edukacija (CPD) – Plan i program za 2024. godinu

Svaki član IOPCG koji ima međunarodno priznato profesionalno zvanje koje mu je dodijelio IOPCG u Crnoj Gori, kao i svaki član koji želi da stekne neki od IOPCG sertifikata, ima obavezu da kontinuirano održava i inovira znanja i usavršava profesionalne vještine kako bi održavali neophodan nivo profesionalne kompetencije.

Radi ostvarenja tog cilja, navedeni članovi IOPCG-a imaju obavezu pohađanja formalizovanih oblika profesionalne edukacije u skladu sa sljedećim kriterijumima:

  • Sertifikovani članovi IOPCG-a koji nemaju međunarodno proznati sertifikat u relevantnoj oblasti procjena, u skladu sa Statutom IOPCG i Pravilnikom o članstvu, imaju obavezu pohađanja najmanje 10 sati/bodova edukacije u kalendarskoj godini, pri čemu najmanje 60 odsto tog obaveznog ukupnog godišnjeg fonda (od 10 sati) moraju činiti formalne obuke koje organizuje IOPCG.
  • Sertifikovani članovi IOPCG koji raspolažu profesionalnim zvanjem REV – u skladu sa TEGoVA REV programom “Kako postići REV status”, IOPCG Pravilnikom o članstvu i IOPCG Pravilnikom – Uputstvo o vođenju ispita i OP-REV intervjua – imaju obavezu pohađanja 20 sati/bodova edukacije u kalendarskoj godini, pri čemu najmanje 60 odsto tog obaveznog ukupnog godišnjeg fonda (od 20 sati) moraju činiti formalne obuke koje organizuje IOPCG.

Komisija IOPCG-a vrši provjeru svakog unijetog podatka kao dokaz o izvršenoj stručnoj aktivnosti sertifikovanog člana. U zavisnosti od relevantnosti, sadržaja, obima i drugih faktora, ova Komisija može prihvatiti ili ne prihvatiti određeni unijeti podatak o stručnoj aktivnosti.

Dokaz o pohađanju formalnih oblika edukacije u relevantnim oblastima procjene svaki član prilaže unosom podataka (online putem) u odgovarajući obrazac na svom ličnom profilu na IOPCG web sajtu.

Za svaki predstojeći događaj IOPCG članovi i javnost će biti informisana na vrijeme.

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima